X
Posted by Sơn Nguyễn Anh on Oct 30, 2013

Bộ Luật Bridge Thể thao – Năm 2007

BỘ LUẬT BRIDGE thể thao 2007 lần đầu tiên được công bố vào năm 1928 và được sửa đổi vào các năm 1933, 1935, 1943, 1949, 1963, 1975, 1987 và 1997. WBF, theo quy định trong Điều lệ, đã công bố Ấn bản 2007 này. Tham khảo: Laws of Duplicate Bridge 2007 http://www.ebu.co.uk/laws-and-ethics/laws-2007

 Download tại đây: Bộ Luật Thể thao Bridge -2007

Download (DOC, 591KB)

Post a Comment

Comments are closed.