X
Posted by Sơn Nguyễn Anh on Oct 30, 2013

Bảng điểm trách nhiệm

Nó quy định số điểm phải ăn tùy theo số điểm nhân tố sở hữu của một đôi khi đánh Bridge Hiệp ước (không áp dụng cho Bridge Thể thao)

Điểm P.C

Vùng 1

Vùng 2

Điểm P.C

Vùng 1

Vùng 2

21

50

50

31

600

900

22

70

70

32

700

1090

23

110

110

33

900

1350

24

200

290

34

1100

1500

25

300

440

35

1200

1650

26

350

520

36

1300

1800

27

400

600

37

1400

1950

28

430

630

38

1400

2100

29

460

660

39

1400

2100

30

490

690

40

1400

2100

Post a Comment

Comments are closed.